ABPM

Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Telephone210 6215 220
Emailinfo@abpm.gr
Websitewww.abpm.gr

Τo Σεμινάριο υλοποιείται μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Σκοπός του Σεμιναρίου αυτού είναι η απόκτηση της αναγκαίας γνώσης και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, για την αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων από τα Προγράμματα ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης), για τις επιχειρηματικές τους ανάγκες.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται, ώστε να εντοπίζουν τα κατάλληλα Προγράμματα, να συγγράφουν Ανταγωνιστικές Προτάσεις, να διαχειρίζονται τα εγκεκριμένα Έργα με Ποιότητα και Αξιοπιστία και να ανταποκρίνονται πλήρως σε πιθανό Έλεγχο από τους φορείς Διαχείρισης, βάσει και του Νόμου 4314/2014, ο οποίος περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τη Διαχείριση, τον Έλεγχο και την Εφαρμογή Αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την ισχύουσα Προγραμματική περίοδο.

Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση με απλά παραδείγματα των σχετικών αιτήσεων υποβολής και αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην πράξη, καθώς και στις προσφορότερες Τεχνικές Πρόληψης και Επίλυσής τους. Όλοι οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται από την εταιρεία μας για τις υπάρχουσες και τις αναμενόμενες ευκαιρίες Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, παρέχοντας υποστήριξη για την Αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους από τους ενδιαφερόμενους.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής στο online σεμινάριο, θα γίνεται καταγραφή του σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός μίας εβδομάδας από τη διεξαγωγή).

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονομικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Διαχείρισης Προγραμμάτων, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Στελέχη Φορέων Δημοσίου, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εποπτευόμενων Φορέων Δημοσίου, ΜΚΟ και φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα ενημερωθούν σχετικά με τα τρέχοντα & επικείμενα Προγράμματα.
 • Θα εξοικειωθούν στη διατύπωση της κεντρικής ιδέας της Πρότασης και της Δομής Ανάπτυξής της, με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
 • Θα μπορούν να ετοιμάζουν μια ορθολογική κατάσταση με τον Προϋπολογισμό της Πρότασης.
 • Θα μπορούν να εντοπίζουν πιθανά προβλήματα και θα σχεδιάζουν τρόπους αντιμετώπισης.
 • Θα είναι σε θέση να αξιοποιούν Εργαλεία που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας για:
  • Τη Σύνδεση Στρατηγικών Στόχων με τα Προγράμματα.
  • Την Οικονομική Διαχείριση, αλλά και τη Διαχείριση των Έργων που εκτελούνται.
  • Την παρακολούθηση των Δαπανών και των Εσόδων του Έργου ώστε να εκτιμούν μήνα - μήνα την Ταμειακή Ροή.
 • Λόγω του μεγάλου Δικτύου Πελατών της εταιρείας μας, θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εταίρους, στις περιπτώσεις των Προγραμμάτων που απαιτούν συνεργασίες.
 • Θα ενημερώνονται σε σταθερή βάση για τα διαθέσιμα Προγράμματα, ενώ θα μπορούν να ζητήσουν από την εταιρεία μας την εκτίμηση για τις πιθανότητες έγκρισης της Πρότασής τους (με βάση τα εκάστοτε κριτήρια Αξιολόγησης) και τους τρόπους βελτίωσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Η φιλοσοφία του ΕΣΠΑ
 • Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ
 • Τρέχουσα απορρόφηση ΕΣΠΑ
 • Επιχειρησιακά και Περιφερειακά Προγράμματα
 • Το Πρόγραμμα Horizon 2020

2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ BUSINESS PLAN ΣΤΟ ΕΣΠΑ

 • Το Κτίσιμο του σωστού Business Plan Βήμα Βήμα
 • Το Επιχειρηματικό Πλάνο ως όχημα Χρηματοδότησης

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΣΠΑ

 • Ποιοί ενισχύονται και πώς
 • Ταμεία Χρηματοδότησης
 • Το Πακέτο Γιούνκερ

4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Το Πρόγραμμα "Στήριξη της επιχειρηματικότητας λόγω της πανδημίας του COVID-19"
 • Το Πρόγραμμα "Ταμείο Υποδομών" (ΤΑΜΥΠΟΔ - InfrastructureFundofFuds - InfraFoF)
 • Το Πρόγραμμα "Επιχειρηματική Χρηματοδότηση" του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)
 • Το Πρόγραμμα "Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ΤΑΕΣΥΜ" (EquiFund)
 • Seal of Excellence
 • Πρόγραμμα LEADER

5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Τρέχουσες Δημοσιεύσεις – Προσκλήσεις
 • Αναμενόμενες Προσκλήσεις
 • Κριτήρια Επιλεξιμότητας και Αξιολόγησης - Η έννοια των ΜΜΕ
 • Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3)

6. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 • Κριτήρια και κρίσιμα σημεία στον Σχεδιασμό της Πρότασης
 • Ανεξάρτητες, Συνεργαζόμενες και Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις
 • Δημόσια και Ιδιωτική Συμμετοχή
 • Η έννοια των ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
 • Τα Ιστορικά Οικονομικά Στοιχεία και η σημασία τους στην έγκριση
 • Σύνταξη Παραδοτέων Έργου (Φυσικό Αντικείμενο)
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού (Οικονομικό Αντικείμενο)
 • Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης στο MIS / ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα)

7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΈΡΓΟΥ

 • Απόφαση Έγκρισης
 • Αιτήματα προκαταβολής, εγγυητικές επιστολές
 • Ανοικτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός - Escrow Account
 • Αιτήματα Τροποποιήσεων
 • Υλοποίηση και παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
 • Κανόνες Δημοσιότητας
 • Κρίσιμα σημεία – Καλές Πρακτικές
 • Αιτήματα Ολοκλήρωσης - Έλεγχος από Φορέα Διαχείρισης

8. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT), ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

 • Εργαλείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων
 • Εργαλείο για την Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και της Ταμειακής Ροής των Έργων
 • Εφαρμογή Διαχείρισης Εκκρεμοτήτων

Εισηγητής

Μιχαήλ Θεοφίλου, Αεροναυπηγός Μηχανικός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc στην Αεροναυπηγική από το Cranfield Institute of Technology της Μ. Βρετανίας, καθώς και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών, με σημαντική εμπειρία στη Διαχείριση Έργων, στη Σύνταξη, Υποβολή και Παρακολούθηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημοσίου, μοντελοποίηση και βελτίωση διεργασιών, καθώς και στην αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των γραμμών παραγωγής μεγάλων Επιχειρήσεων.

Περιλαμβάνονται

 • Σημειώσεις του σεμιναρίου "Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ", σε ηλεκτρονική μορφή
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων
 • Εργαλείο για την Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και της Ταμειακής Ροής των Έργων
 • Εργαλείο Αξιολόγησης Προτάσεων
 • Ένα έτος δωρεάν υποστήριξη σε θέματα του σεμιναρίου

 

 
 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε νέα μας και να είστε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα σεμινάρια!