ABPM

Procurement Audit - Best Practices and Tools (Θεσσαλονίκη)

Telephone210 6215 220
Emailinfo@abpm.gr
Websitewww.abpm.gr

PROCUREMENT AUDIT - BEST PRACTICES & TOOLS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δευτέρα 16 & Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

Το Σεμινάριο αυτό παρέχει μια σε βάθος ανάλυση όλων των φάσεων της Λειτουργίας των Προμηθειών αξιολογώντας τις Στρατηγικές στην επιλογή των Προμηθευτών, την ποιότητα της Έρευνας Αγοράς, τα χρησιμοποιούμενα Πληροφορικά Συστήματα, την πληρότητα των Διαδικασιών και ιδιαιτέρως του τρόπου Αξιολόγησης Προμηθευτών, τους Δείκτες και τα Συστήματα Αναφορών, καθώς και το συνολικό Κόστος Προμήθειας.

Σε κάθε Δραστηριότητα των Προμηθειών, όπως η Αναγνώριση Ανάγκης, η Ποσοτικοποίηση της, η Περιγραφή Προδιαγραφών, η Έρευνα Αγοράς, η Αξιολόγηση Προμηθευτών, η Διαπραγμάτευση, η Υπογραφή Σύμβασης, ο Έλεγχος παραλαμβανομένων Υλικών, η συνεχής Αξιολόγηση του Προμηθευτή για την συνολική εκτίμηση της Ποιότητας, του Κόστους και της Συμπεριφοράς του, γίνεται η Αξιολόγηση των υφιστάμενων Πρακτικών.
Σχολιάζονται οι συνήθεις Πρακτικές και τα παρατηρούμενα Λάθη και συγκρίνονται με τις Διεθνώς Πρακτικές και στη συνέχεια προτείνονται οι βέλτιστες Πρακτικές και τα κατάλληλα Εργαλεία, τα οποία δίνονται άνευ κόστους στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου.

Επιπλέον, παρουσιάζονται οι κατάλληλες δικλείδες για την αποτροπή παραβατικών Συμπεριφορών Στελεχών όπως:
Εικονικές Προμήθειες, υπερτιμολογημένες Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών, καθώς και πληρωμές Συμβάσεων που δεν ικανοποιούν τα προβλεπόμενα.

Παρακάτω παρατίθεται ένα ενδεικτικό δείγμα των σημείων που αξιολογούνται:

 • Υπάρχουν μοντέλα Πρόβλεψης και πώς αξιολογείται η Αξιοπιστία τους;
 • Στη μέθοδο Αξιολόγησης Προμηθευτών αξιοποιείται η ABC Analysis και με ποιον τρόπο;
 • Η Αξιολόγηση των Προμηθευτών λαμβάνει υπ’ όψιν το μοντέλο Ολικού Κόστους;
 • Ελέγχεται η Οικονομική Αξιοπιστία του Προμηθευτή; Για την τελευταία ποιοι Δείκτες χρησιμοποιούνται;
 • Μετριέται και αξιολογείται η συνέπεια του Προμηθευτή (Customer Service Level);
 • Γίνεται αξιοποίηση των Προμηθευτών για την Καινοτομία και την Ανάπτυξη νέων λύσεων π.χ. στην συσκευασία;
 • Ακολουθείται μοντέλο Αριστοποίησης της Ποσότητας Παραγγελίας προκειμένου να μειωθούν τα Αποθέματα με ταυτόχρονη Βελτίωση του Customer Service Level;
 • Το Απόθεμα Ασφαλείας και το Σημείο Αναπαραγγελίας έχουν καθορισθεί με βάση το Επίπεδο Εξυπηρέτησης του Πελάτη (Customer Service Level);
 • Έχει εξετασθεί το ενδεχόμενο Ηλεκτρονικών Προμηθειών (e-Procurement) για τη Μείωση του Κόστους;
 • Οι Διαπραγματεύσεις διενεργούνται από Προσωπικό εκπαιδευμένο στις Τεχνικές των Επιτυχημένων Διαπραγματεύσεων όπως η μεθοδολογία BATNA;
 • Γίνεται η Διαχείριση των Κινδύνων με βάση και τις απαιτήσεις του νέου Προτύπου ISO 9001 :2015
 • Η Στρατηγική Ποιότητας είναι σαφής για κάθε κατηγορία Προμηθευτών;
 • Η Στρατηγική Μείωσης Κόστους περιλαμβάνει αντίστοιχο Project με εφαρμογή Τεχνικών όπως η Value Analysis (Ανάλυση Αξίας) και η εκτίμηση του Ολικού Κόστους των αγοραζομένων Υλικών χρησιμοποιώντας τα ενδεδειγμένα Εργαλεία;
 • Πως εκτιμάται η ενδεχόμενη διακύμανση της ισοτιμίας των νομισμάτων στο κόστος Αγοράς των Υλικών;
 • Όταν πρέπει κατά την εισαγωγή των Υλικών να γεμίσει ένα Container, πως γίνεται η Αριστοποίηση της Σύνθεσης του;
 • Συμφέρει πάντοτε το γέμισμα του Container και με ποια Εργαλεία υποστηρίζεται η σχετική απόφαση;
 • Το Προσωπικό των Εισαγωγών και Εξαγωγών είναι εκπαιδευμένο στην χρήση των INCOTERMS;
 • Τεχνικές για τον εντοπισμό παραβατικών Συμπεριφορών (Οικονομικών Ατασθαλιών) ελέγχοντας ευαίσθητα σημεία περιοχών των Προμηθειών.
 • Υπάρχουν δικλείδες για την αποτροπή Ατασθαλιών που έχουν ως αποτέλεσμα Οικονομική ζημία της Επιχείρησης;
 • Έχουν καθορισθεί οι Δείκτες και οι απαιτούμενες Αναφορές για την συνολική Αξιολόγηση της Λειτουργίας των Προμηθειών;

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα έχουν στη διάθεσή τους ολοκληρωμένο Πίνακα, με τον οποίον θα αξιολογούν την υφιστάμενη κατάσταση της Λειτουργίας των Προμηθειών με έμφαση στα σημεία που προαναφέρθηκαν. Έτσι δημιουργείται μια ακτινογραφία που αποτυπώνει τις περιοχές που χρειάζονται Βελτίωση
 • Θα έχουν στην διάθεση τους Εργαλεία και Τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνων
 • Σε κάθε μια περιοχή παρέχονται τα απαιτούμενα Εργαλεία και Πρακτικές για να σχεδιαστούν Βελτιώσεις
 • Μεταξύ των άλλων παρέχονται Εργαλεία για την Αριστοποίηση του Αποθέματος και την εκτίμηση του Ολικού Κόστους Προμηθειών που περιλαμβάνει πέρα από την τιμή Αγοράς και 11 ακόμη παράγοντες, όπως η ελάχιστη ποσότητα Παραγγελίας, ο χρόνος Παράδοσης που επηρεάζει το απόθεμα Ασφαλείας και άρα το Κόστος κλπ.
 • Γίνεται άνευ Κόστους επιπλέον προσαρμογή των Εργαλείων αυτών στις ανάγκες της δικής τους Εταιρείας και έχουν τη δυνατότητα on line υποστήριξης επί ένα έτος μετά το σεμινάριο
 • Παρέχονται Εργαλεία για την ABC Analysis και παραδείγματα τρόπου αξιοποίησης της
 • Παρέχεται Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών για την αποδοτικότητα των Προμηθειών
 • Παρουσιάζονται και εξηγούνται οι 10 κυριότεροι Δείκτες στη Λειτουργία των Προμηθειών
 • Μέσω επιλεγμένων και ρεαλιστικών Case Studies, θα εξοικειωθούν με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα παρεχόμενα Εργαλεία
 • Οι Υπεύθυνοι Συστημάτων Ποιότητας θα έχουν στη διάθεσή τους μια πολύτιμη μεθοδολογία, ώστε μέσω αυτής να προτείνουν στη Διοίκηση των Προμηθειών Βελτιωτικές Δράσεις

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Στα Στελέχη του Τμήματος Προμηθειών, της Οικονομικής Διεύθυνσης, των Logistics, αλλά και της Διαχείρισης Ποιότητας, ώστε να εμπλουτίσουν τους Εσωτερικούς Ελέγχους του Συστήματος Ποιότητας και να συμβάλλουν στη βελτίωση της Αποδοτικότητας των Προμηθειών.

Απευθύνεται όμως και στην Ανώτατη Διοίκηση, καθώς η αναβάθμιση του Τομέα των Προμηθειών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα μόχλευσης στην ανάπτυξη της Επιχείρησης.

Προ του Σεμιναρίου θα επικοινωνήσουμε με τους συμμετέχοντες προκειμένου να εντοπίσουμε τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος, ώστε σε αυτά να δοθεί η μεγαλύτερη βαρύτητα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σε κάθε μία από τις παρακάτω περιοχές αξιολογείται σημείο προς σημείο η δυνατότητα Βελτίωσης, με χρήση σύγχρονων Πρακτικών και Εργαλείων. Συγκεκριμένα, για κάθε σημείο διατυπώνονται οι κατάλληλες ερωτήσεις, καθώς και το Υλικό τεκμηρίωσης που θα ζητηθεί για να ολοκληρωθεί η Αξιολόγηση και να προκύψουν οι αναγκαίες Βελτιώσεις. Για να διευκολυνθεί η κατανόηση και ο εντοπισμός των αναγκαίων Βελτιώσεων, δίδεται η περιγραφή του τρόπου Λειτουργίας μιας Επιχείρησης, καθώς και διάλογοι από τη Διενέργεια Audit.

ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ:

1. Στόχοι Προμηθειών - Σύστημα Δεικτών και Αναφορών

2. Η Διαχείριση του Κόστους

3. Η Διαχείριση της Ποιότητας - Τεχνικές Προδιαγραφές

4. Η Διαχείριση των Κινδύνων

5. Πρόβλεψη Ζήτησης - Αριστοποίηση - Διάγνωση Αναγκών

6. Ερευνα Αγοράς

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ:

7. Αξιολόγηση Προμηθευτών - Αξιολόγηση Προσφορών

8. Διαπραγματεύσεις - Ετοιμασία Σύμβασης

9. Ποιοτικός Έλεγχος Παραλαβής - Συνεχής Αξιολόγηση

10. Οργάνωση Προμηθειών - Εργαλεία Συνεχούς Βελτίωσης

 

Εισηγητές

Νικόλαος Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών και Ελληνικών Επιχειρήσεων (MOTOR OIL, CIBA - GEIGY κα.) με μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδεύσεις και σε θέματα Παραγωγής & Εφοδιαστικής Αλυσίδας ως Διευθυντικό Στέλεχος Παραγωγής. Έχει διοικήσει συμβουλευτικά Έργα σε μεγάλες Διεθνείς και Ελληνικές Επιχειρήσεις όπως: Tosoh της Mitsubishi, Enel, Famar, Mefal Κύπρου, Bingo κλπ, για την Αξιολόγηση και Βελτίωση της Ποιότητας και της Αποδοτικότητας των Λειτουργιών των Προμηθειών και ευρύτερα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Αθανάσιος Μπίκος, Business Consultant με πολυετή προγραμματιστική εμπειρία, σε Συστήματα MRP, WMS και Paperless Office, καθώς και στην παραμετροποίηση Συστημάτων ERP με στόχο τη βελτιστοποίηση των διεργασιών. Επίσης, διαθέτει σημαντική εμπειρία στο Project Management και στην Εφαρμογή Αρχών Συνεχούς Βελτίωσης (Lean Manufacturing principles) και στον Παραγωγικό και στον Διοικητικό Τομέα (Lean Administration) της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Περιλαμβάνονται

 • To Εγχειρίδιο "Procurement Audit"
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Ολοκληρωμένη εφαρμογή Υπολογισμού Ολικού Κόστους Προμήθειας
 • Ολοκληρωμένη εφαρμογή σε Excel για την Αριστοποίηση των Αποθεμάτων
 • Βάση δεδομένων σε Access για τη Διαχείριση Προμηθευτών
 • Εφαρμογή σε Excel για την Αξιολόγηση Εκπτώσεων
 • Εφαρμογή σε Excel για την Αξιολόγηση Προμηθευτών
 • Εργαλείο Αξιοποίησης Συναλλαγματικής Ισοτιμίας για την Αξιολόγηση Προσφορών Προμηθευτών
 • Εφαρμογή σύνδεσης Έργων με Προμήθειες Υλικών, Υπηρεσιών και Διαχείρισης Cash Flow
 • Ολοκληρωμένος Πίνακας Audit Προμηθειών
 • Εργαλείο για την Αριστοποίηση του τρόπου γεμίσματος του Container
 • Ένα έτος δωρεάν υποστήριξη σε θέματα του σεμιναρίου

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης κάντε κλικ εδώ.

 
 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε νέα μας και να είστε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα σεμινάρια!